Mail till alla medlemmar om modulhuset

För att få så många medlemmars synpunkter som möjligt på förslaget om modulhuset för genomgångsbostäder har vi mailat ut till alla vi har mailadresser till. Se mailtexten här:

”Några medlemmar har hört av sig till föreningen Ekhagen om att de är positiva till det planerade modulhuset för genomgångsbostäder. De undrar om styrelsens invändningar representerar vad föreningens alla medlemmar tycker. Det vet vi förstås inte men vi tror oss veta att många håller med styrelsen.

Vi som arbetat med frågan dvs några från styrelsen och några medlemmar (efter en omfattande diskussion i Facebookgruppen Ekhagsbyn) har aldrig ifrågasatt ändamålet för modulhuset dvs att nyanlända flyttar hit. Tvärtom har vi sett möjligheter både för de nyanlända och för oss boende i området. I muntlig kontakt med olika förvaltningar har vi också understrukit det.

Våra invändningar gäller husets utformning och placering. När vi granskat planen för huset bedömer vi att det är olämpligt på den anvisade platsen. Vi har i möjligaste mån utgått från faktabaserade förutsättningar för platsen. Vi ser olägenheter både för de som ska bo där och för boendemiljön i Ekhagen. De som kommer att bo i genomgångsbostäderna blir utsatta för strålningsrisk (bortkopplingen av de luftburna ledningarna kommer troligtvis att dröja), har en frekvent använd fotbollsplan mycket nära och obefintligt med plats för bl.a bilar och cyklar för alla verksamheter på platsen. Dessutom antyder gällande planritningar att tillgängligheten till Ekhagsstugan blir ganska beskuren. För området i övrigt kommer huset med sin utformning och placering ganska ordentligt både avvika och strida mot områdets särart som en del av Nationalstadsparken med sina regelstyrda natur- och kulturvärden.

Eftersom vi också inser behovet av genomgångsbostäder och i grunden ställer oss positiva till dessa i närområdet har vi föreslagit några alternativ platser. Platser som likt Humanisten 1 redan har påbörjad infrastruktur.

Mer information hittar ni på föreningens hemsida www.foreningenekhagen.se. Där finns också den skrivelse föreningen skickade till berörda förvaltningar 2022-01-23. En annan källa till information är Genomgångsbostäder i Ekhagen – Stockholms stad (socialtstod.stockholm).

Nu vädjar vi till alla medlemmar att höra av sig med sin inställning, per mail, till styrelsen@foreningenekhagen.se. Bara ett enkelt ”Ja” eller ”Nej” till nybygget skulle hjälpa oss att få ett grepp om medlemmarnas allmänna uppfattning i den här frågan men även era bevekelsegrunder uppskattas förstås. Vi är tacksamma om vi får era svar
senast den 22 mars 2022.

Sköt om er!
Styrelsen Föreningen Ekhagen”