Andra intresseföreningar i Närområdet

Några är (detaljer nedan):
Bergianska trädgårdens vänner
– Stora skuggans 4H-gård
– Haga-Brunnsvikens vänner
– Kommittén för Gustavianska Parken
– Förbundet för Ekoparken (FFE)
– HIND – Hjorthagens intresseförening i Norra Djurgårdsstaden

Bergianska trädgårdens vänner bildades våren 1993 för att främja och stödja verksamheten i Bergianska trädgården genom ekonomiskt stöd och aktiva insatser. Vänföreningen har under senare år haft trädgårdens trädprojekt som första prioritet och kunnat bidra med avsevärda belopp. Trädprojektet innebär föryngring och framtida vård av trädgårdens trädbestånd.

Medlemskap ger regelbundna föredrag om växter, trädgård och hortikultur, samt trädgårdsvisningar, utflykter och resor.

Stora skuggans 4H-gård
Beskrivning saknas.
(web) (facebook)

Haga-Brunnsvikens vänner bildades 1988 arbetar för att bevara, vårda och utveckla Haga-Brunnsvikenområdets värdefulla kultur- och naturmiljöer. Föreningen verkar för att planering och beslut om området uppfyller kraven för Kungliga Nationalstadsparken och deltar aktivt när nya planförslag och byggplaner läggs fram.
(web) (facebook)

Kommittén för Gustavianska Parken bildades 1991 i syfte att förhindra en hotande exploatering av Haga-Brunnsviken-Ulriksdalsområdet och verka för att vårda och utveckla området som en sammanhängande kultur- och naturpark. Kommitténs arbete bidrog till bildandet 1994 av Kungliga nationalstadsparken. Verksamheten består dels i att genom egna initiativ stärka förvaltning och utveckling av det historiska landskapet runt Brunnsviken och dels i att granska och lämna synpunkter på planer och projekt som påverkar områdets bevarande och utveckling. Det gäller särskilt ärenden av principiell betydelse för tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser om nationalstadsparker. En viktig del i verksamheten består i att sprida kunskap och förståelse för områdets stora kultur- och naturvärden.

Förbundet för Ekoparken (FFE) bildades 1992 och är en paraplyorganisation med 48 medverkande föreningar. Förbundet bildades för att motverka det stora exploateringshot som fanns och fortfarande finns mot områdets natur- och kulturvärden.

Efter ett intensivt arbete av förbundet, Världsnaturfonden WWF och andra miljöorganisationer stiftades en ny lag, med hänvisning till Ekoparken, genom ett tillägg i Miljöbalken:

”Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas, endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.”

En av förbundets viktigaste uppgifter är därför att i fortsättningen bevaka och besvara byggplaner och andra exploateringsförslag både i och utanför Ekoparken, eftersom de riskerar att skära av spridningsvägarna för växter och djur i Ekoparken.

HIND – Hjorthagens intresseförening i Norra Djurgårdsstaden
Beskrivning saknas.
(facebook)

– för boende i Ekhagen –