Kompletterande skrivelse om Modulhuset

Ca en tredjedel av medlemmarna svarade på vår mailfråga om vilken inställning man har till bygget av modulhus för genomgångsboende i Ekhagen. Merparten svarade nej till bygget, några var tydliga med att det var husets utformning och placeringen man var negativ till. Ett fåtal har angett ett oreserverat ja.

Vår tidigare skrivelse, liksom många enskildas synpunkter som skickats in till Stadsbyggnadsnämnden tar just upp olägenheterna med husets utformning på den förslagna platsen. Några medlemmar har jobbat vidare med argumenten och alternativa platser som framgår av den kompletterande skrivelse som styrelsen nu skickat in. Vi förtydligar också att föreningen är positiv till genomgångsbostäder i området men har invändningar mot husets storlek och utformning på den föreslagna platsen. Se nedan.

Stadsbyggnadsnämndens beslutar om ärendet den 21 april. Ärendet kungjordes den 30 mars. Enligt tidningen Östermalmsnytt blir det informationsmöte om genomgångsboendet för oss boende i området den 3 maj, kl 17 på Naturhistoriska Riksmuseet. Personlig inbjudan till hushållen kommer att skickas ut efter påsk enligt Stadsledningskontoret.

Den kompletterande skrivelsen:
2022-04-05

Angående ärende nr 2021–18411 om genomgångsboende för nyanlända, ansökan om bygglov i Ekhagen.

Komplettering till Föreningen Ekhagens skrivelse inskickad 2022-01-23

Sammantaget är föreningen Ekhagen positiv till genomgångsbostäder i området men har invändningar mot husets storlek och utformning på den föreslagna platsen.

I den tidigare skrivelsen lämnade vi invändningar och frågor om

  • Avvikelser från gällande detaljplan för området och Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av bostadsområdet i Ekhagen.
  • Olägenheter för boende i genomgångsboendet med strålningsrisk och den nära fotbollsplanen
  • Framkomligheten till föreningsstugan
  • Tillräcklig kapacitet hos samhällsservice som barnomsorg, skolor, mataffär, parkering mm

Vi kompletterar här med tillägg om strålningsrisken och områdets naturskydd samt föreslår alternativ placering av byggnaden.

Strålningsrisk från kraftledningarna
Placeringen av modulhuset är nära den luftburna högspänningskabeln. Ellevio har ansökt om att gräva ner dessa, men har i sin detaljplan tyvärr föreslagit att bygga två nya kabeländstolpar. Boende i Ekhagen, Föreningen Ekhagen, Statens Fastighetsverk m.fl har överklagat Ellevios bygglov, totalt har ca 150 överklaganden kommit in. Med hänsyn till pågående rättsprocess i ärendet (2019–103001) och överklagandet (Nacka tingsrätt, mål 347-22) är risken överhängande att högspänningskabeln blir kvar i väntan på beslut. Boende i modulhuset kommer då att utsättas för en strålning som strider mot gällande bestämmelser.  Särskilt boenden på våning 2 och 3. Fridtidshemmet som tidigare låg på platsen hade dispens då barnen var där en mycket begränsad tid.

Studier visar att magnetfält från kraftledningar kan orsaka negativa hälsorisker. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det en ökad risk för bland annat barnleukemi. Därmed ges följande råd från denna myndighet, (Magnetfält och hälsorisker 2009) – ”Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. ”

Remiss om detta bör skickas till Folkhälsomyndigheten, Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Områdets naturskydd samt fridlysta arter

Ekhagen ligger i Nationalstadsparken där ”ny bebyggelse och nya anläggningar får komma till stånd endast om det kan ske utan intrång…. och utan att det historiska landskapets kultur- och naturvärden i övrigt skadas”( 4 kap. 7 § miljöbalken). Modulhuset skiljer sig markant från den byggnadsmiljö som övrigt finns i området. Med sin storlek kommer det till stor del att dominera och förändra den kulturhistoriska miljön i Ekhagen. 
I Ekhagen finns många av de 2863 ekar i området ”Djurgården- Edsviken” som Länsstyrelsen anser vara skyddsvärda (mer än 40cm i diameter). Den föreslagna detaljplanen tangerar flera av dessa ekar. Ekbeståndet i detta område har även en central roll i spridningsanalyser av arter beroende av ekar (som t ex Ekoxar). Ekhagen ligger enligt Stockholm Stads översiktsplan för Nationalstadsparken (2009) i kärnzonen för parkens Ekologiska infrastruktur.

Skogssluttningen bakom och omkring tomten är en rik biotop med många fridlysta arter. Det direkt angränsande området har gott om fladdermöss, ormar och groddjur. Förekommande fåglar i området som hackspettar, nötskrikor och kattugglor kommer att påverkas av byggplanerna.

Förslag alternativa placeringar
Vi föreslår en alternativ plats där det idag finns tillfälliga arbetslokaler, granne med Frescati- hallen, bakom Naturhistoriska Riksmuseet. De används av museet under tiden Biologiska enhetens lokaler renoveras. Enligt uppgift ska de tas bort våren 2023, alltså samtidigt som inflyttning planeras för genomgångsbostäderna. På redan exploaterad mark finns viss infrastruktur såsom VVS, El, god tillgänglighet för fordon, parkeringsmöjligheter, grönområden och samma närhet till service som i Ekhagen.

Ytterligare förslag är:

  • Storängsbotten (redan pågående exploateringsområde)
  • Albano (redan exploaterat område)
  • Midskogsgränd (Hjorthagen/Gärdet, planerat rivningsarbete)

Stockholmshem AB som ansvarar för bygget har fått information om våra föreslagna alternativ.

Föreningen Ekhagen
Svante Ericsson, ordförande