Alla inlägg av Marianne Melin Åström

Förnya medlemskapet 2023

om du inte redan gjort det och tipsa andra boende i området Ekhagen och på Docentbacken! Alla medlemmar får rabatt på hyran om ni bokar Ekhagsstugan. Om någon vill boka aktiviteter i stugan som ät öppna för alla medlemmar och avgiftsfria, betalar man ingen hyra.

Betala in 125 kr/år för enpersonshushåll eller 200 kr/år för flerpersonshushåll. Bankgiro 5328-8593 eller Swish 123 545 72 05. Ange 2023, avsändare, antal i hushåll och e-postadress, så du får föreningens utskick.

Rapport från styrelsen 2023-01-09

God fortsättning på det nya året alla medlemmar! Glöm inte att förnya ert medlemskap i föreningen och tipsa gärna nya boende i området.

Från styrelsemötet igår
Modulhus för genomgångsbostäder – överklagande
Vi beslöt att skicka in det förslag till överklagande till Miljööverdomstolen som Giacomi Lindgren Zucchini, en av våra medlemmar, så förtjänstfullt utarbetat för föreningens räkning. Det utgår från tidigare skrivelser. Ni som är med i FB gruppen Ekhagsbyn har sett utkastet. Vi har justerat lite, bl a lagt till begäran av syn på plats innan beslut.

  • Årsmötet blir i år måndag den 17 april. Välkomna då! Mer information kommer.

Rapport från styrelseMöte 2022-11-14

På söndagen hade vi städträff i stugan. Totalt 11 personer rensade och ordnade i förråd och kök. Tack alla som deltog! Vi inventerade också kökets utrustning och ska uppdatera inventarielistan. Mindre och större underhållsåtgärder behövs hela tiden. Uthyrningarna ger intäkter men sliter också på stugan. Lampor och inventarier går sönder. Utöver att vi köper en del tjänster behöver vi vara fler som tar hand om stugan.
Du som kan tänka dig ingå i stuggruppen och hjälpa till då och då med enklare reparationer, underhåll – hör av dig till info@foreningenekhagen.se

Vi behöver också några som engagerar sig i barn/ungdomsaktiviteter i stugan. Finns lite pengar särskilt för det. Hör av er ni med!
Eventuellt på gång är att få tillgång till fotbollsplanen då och då för barnen och även fotbollssugna vuxna i Ekhagen. Lina Eklund undersöker detta.

Ingen ny information om elstolparna och modulhusen.

Rapport från styrelsemöte 2022-10-03

Vår stuga är i behov av ständigt underhåll. Vi har nyligen bytt diskmaskin, kyl och frys. Fönstren kommer att ses över och tätas. Kontor och förråd behöver städas, gamla element som inte används behöver tas bort mm. Så småningom behöver vi måla om både utvändigt och invändigt.

Söndag den 13 november, kl 13-15 har vi satt av tid för att börja göra det nödvändigaste, det vi själva kan göra. Vi är få i styrelsen som är engagerade mer aktivt och behöver hjälp av fler.
Hör av dig till info@foreningenekhagen.se om du vill/kan hjälpa till med stugan, t.ex vara med den 13 november.

Vi har fått ytterligare försäkringspengar från det före detta fritidshemmet som donerats till föreningen för att ordna barnaktiviteter. Hör av dig till info@foreningenekhagen om du vill/kan engagera dig i det.

Läget med modulhuset är oklart – Alex Strehl har meddelat i Facebook-gruppen Ekhagsbyn att han varit på möte med ansvariga från staden, Ekoparken, Kungliga Djurgårdsförsvaltningen och byggaren Stockholmshem AB. Diskussion om alternativa placeringar. Det verkar som det finns intresse att hitta en lämpligare plats för huset. Fortsättning följer…

28 september kom Mark-och miljödomstolen till Ekhagen för att syna platsen för de föreslagna nya kabeländstolparna. Med var också Ellevio, Statens Fastighetsverk, Eko parken och berörda/kallade från Ekhagen. Arbetsgruppen som leds av Malette Cordonnier och som tagit fram en mängd underlag till inskickade överklaganden fick möjlighet att på plats visa de olägenheter som framförts. Resultatet av mötet är ovisst. Besked lär komma först efter nyåret.

Rapport från styrelsen 2022-08-29

Medlemsantalet ökar vilket är glädjande! Vore roligt med ännu fler – vi är ca 200 nu.
Stugan är rätt mycket uthyrd, särskilt helger. Vi behöver fler stugvärdar som kan lämna nyckel, introducera lokalen och avsyna! Hör av dig till Ulla Wittrock om du vill veta mer, tel 072-571 19 38.
Stugan måste underhållas, bl.a målas både in och utvändigt. För det behöver vi också fler som kan hjälpa till. Återkommer om det.

Aktiviteter i stugan för Ekhagsbor är f.n Öppen förskola, kontaktperson Lina Eklund, tel 070-690 64 11 , Yoga, kontaktperson Tina tel 070-612 27 06 och Akvarell, kontaktperson Gunilla Sundin Blomgren tel 070-788 31 01.
Funderar på fler aktiviteter som öppet möte om hur vi kan använda stugan, loppis mm. Eventuellt startar vi filmklubben igen senare i höst. Har du ideer – hör av dig till info@föreningenekhagen.se.

Modulhuset – överklagan till Mark och miljödomstolen har gått igenom. Det innebär att bygget inte får börjas förrän Länsstyrelsen gått igenom ärendet igen.

Vi har fått in en fråga om vi är intresserade av kor i Torphagen igen. Vi har svarat positivt under förutsättning att vi kan använda stigarna där riskfritt och i övrigt hänvisat till Statens Fastighetsverk som äger och sköter marken.Modulhuset överklagande

ÖVERKLAGAN GENOMGÅNGSBOSTÄDER

* DEADLINE 10:E JUNI*

Föreningen Ekhagen har tillsammans med jurist tagit fram en mall för den som vill överklaga byggandet av genomgångsbostäder i Ekhagen.

Genom att använda denna mall med starka juridiska argument tror vi att bygget kan stoppas!
Det är självklart fritt fram att lägga till ytterligare punkter i dokumentet, alternativt skriva sin egen överklagan.
Viktigast är att överklagan skickas in innan den 10:e Juni.

I bifogad mall finns nedanstående grunder till överklagan utvecklade med juridiska hänvisningar.
– Det otillåtna intrånget i Nationalstadsparken
– Byggnaden möter inte de krav som ställs för bygglov
– Stora lämplighetsfrågor för platsen

Tyvärr har staden gjort det svårt för oss. Överklagan ska skrivas under med namnförtydligande och skickas med post eller överlämnas till:
Stadsbyggnadsnämnden, Flemminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm

För den som inte har skrivare hemma finns det nu utskrivna mallar att hämta i Ekhagsstugans brevlåda.

Mallen:

Rapport från årsmötet den 19 april

11 medlemmar deltog i årsmötet. Vi gick igenom utskickad årsredovisning med bokslut. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorns förslag. Medlemsavgiften blir oförändrad nästa år.

Ny styrelse valdes:
Ledamöter valda på två år 2021, som kvarstår ett år är
Joakim Björk, ledamot
Lina Eklund, ledamot
Svante Ericsson, ledamot
Fredrik Johansson, ledamot
Marianne Melin Åström, ledamot
Ulla Wittrock, ledamot
Karin Scheutz, suppleant

Nyvalda är
Richard Wilke, ledmot 2 år
Carl Biemark, suppleant 2 år

Valberedningen kvarstår med Peder Melin, sammankallande, Inger Ericsson och Barbro Nilsson.

Vi diskuterade aktuella frågor där föreningen varit inblandade som elstolparna vid Åminnevägen, tunnelbygget vid Bergianska och nu senast modulhuset för genomgångsbostäder. Bygglovet för modulhuset kommer upp i Stadsbyggnadsnämnden den 28 april och information ges boende i Ekhagen den 3 maj.


Kompletterande skrivelse om Modulhuset

Ca en tredjedel av medlemmarna svarade på vår mailfråga om vilken inställning man har till bygget av modulhus för genomgångsboende i Ekhagen. Merparten svarade nej till bygget, några var tydliga med att det var husets utformning och placeringen man var negativ till. Ett fåtal har angett ett oreserverat ja.

Vår tidigare skrivelse, liksom många enskildas synpunkter som skickats in till Stadsbyggnadsnämnden tar just upp olägenheterna med husets utformning på den förslagna platsen. Några medlemmar har jobbat vidare med argumenten och alternativa platser som framgår av den kompletterande skrivelse som styrelsen nu skickat in. Vi förtydligar också att föreningen är positiv till genomgångsbostäder i området men har invändningar mot husets storlek och utformning på den föreslagna platsen. Se nedan.

Stadsbyggnadsnämndens beslutar om ärendet den 21 april. Ärendet kungjordes den 30 mars. Enligt tidningen Östermalmsnytt blir det informationsmöte om genomgångsboendet för oss boende i området den 3 maj, kl 17 på Naturhistoriska Riksmuseet. Personlig inbjudan till hushållen kommer att skickas ut efter påsk enligt Stadsledningskontoret.

Den kompletterande skrivelsen:
2022-04-05

Angående ärende nr 2021–18411 om genomgångsboende för nyanlända, ansökan om bygglov i Ekhagen.

Komplettering till Föreningen Ekhagens skrivelse inskickad 2022-01-23

Sammantaget är föreningen Ekhagen positiv till genomgångsbostäder i området men har invändningar mot husets storlek och utformning på den föreslagna platsen.

I den tidigare skrivelsen lämnade vi invändningar och frågor om

  • Avvikelser från gällande detaljplan för området och Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av bostadsområdet i Ekhagen.
  • Olägenheter för boende i genomgångsboendet med strålningsrisk och den nära fotbollsplanen
  • Framkomligheten till föreningsstugan
  • Tillräcklig kapacitet hos samhällsservice som barnomsorg, skolor, mataffär, parkering mm

Vi kompletterar här med tillägg om strålningsrisken och områdets naturskydd samt föreslår alternativ placering av byggnaden.

Strålningsrisk från kraftledningarna
Placeringen av modulhuset är nära den luftburna högspänningskabeln. Ellevio har ansökt om att gräva ner dessa, men har i sin detaljplan tyvärr föreslagit att bygga två nya kabeländstolpar. Boende i Ekhagen, Föreningen Ekhagen, Statens Fastighetsverk m.fl har överklagat Ellevios bygglov, totalt har ca 150 överklaganden kommit in. Med hänsyn till pågående rättsprocess i ärendet (2019–103001) och överklagandet (Nacka tingsrätt, mål 347-22) är risken överhängande att högspänningskabeln blir kvar i väntan på beslut. Boende i modulhuset kommer då att utsättas för en strålning som strider mot gällande bestämmelser.  Särskilt boenden på våning 2 och 3. Fridtidshemmet som tidigare låg på platsen hade dispens då barnen var där en mycket begränsad tid.

Studier visar att magnetfält från kraftledningar kan orsaka negativa hälsorisker. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det en ökad risk för bland annat barnleukemi. Därmed ges följande råd från denna myndighet, (Magnetfält och hälsorisker 2009) – ”Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. ”

Remiss om detta bör skickas till Folkhälsomyndigheten, Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Områdets naturskydd samt fridlysta arter

Ekhagen ligger i Nationalstadsparken där ”ny bebyggelse och nya anläggningar får komma till stånd endast om det kan ske utan intrång…. och utan att det historiska landskapets kultur- och naturvärden i övrigt skadas”( 4 kap. 7 § miljöbalken). Modulhuset skiljer sig markant från den byggnadsmiljö som övrigt finns i området. Med sin storlek kommer det till stor del att dominera och förändra den kulturhistoriska miljön i Ekhagen. 
I Ekhagen finns många av de 2863 ekar i området ”Djurgården- Edsviken” som Länsstyrelsen anser vara skyddsvärda (mer än 40cm i diameter). Den föreslagna detaljplanen tangerar flera av dessa ekar. Ekbeståndet i detta område har även en central roll i spridningsanalyser av arter beroende av ekar (som t ex Ekoxar). Ekhagen ligger enligt Stockholm Stads översiktsplan för Nationalstadsparken (2009) i kärnzonen för parkens Ekologiska infrastruktur.

Skogssluttningen bakom och omkring tomten är en rik biotop med många fridlysta arter. Det direkt angränsande området har gott om fladdermöss, ormar och groddjur. Förekommande fåglar i området som hackspettar, nötskrikor och kattugglor kommer att påverkas av byggplanerna.

Förslag alternativa placeringar
Vi föreslår en alternativ plats där det idag finns tillfälliga arbetslokaler, granne med Frescati- hallen, bakom Naturhistoriska Riksmuseet. De används av museet under tiden Biologiska enhetens lokaler renoveras. Enligt uppgift ska de tas bort våren 2023, alltså samtidigt som inflyttning planeras för genomgångsbostäderna. På redan exploaterad mark finns viss infrastruktur såsom VVS, El, god tillgänglighet för fordon, parkeringsmöjligheter, grönområden och samma närhet till service som i Ekhagen.

Ytterligare förslag är:

  • Storängsbotten (redan pågående exploateringsområde)
  • Albano (redan exploaterat område)
  • Midskogsgränd (Hjorthagen/Gärdet, planerat rivningsarbete)

Stockholmshem AB som ansvarar för bygget har fått information om våra föreslagna alternativ.

Föreningen Ekhagen
Svante Ericsson, ordförande