Rapport från årsmötet den 19 april

11 medlemmar deltog i årsmötet. Vi gick igenom utskickad årsredovisning med bokslut. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorns förslag. Medlemsavgiften blir oförändrad nästa år.

Ny styrelse valdes:
Ledamöter valda på två år 2021, som kvarstår ett år är
Joakim Björk, ledamot
Lina Eklund, ledamot
Svante Ericsson, ledamot
Fredrik Johansson, ledamot
Marianne Melin Åström, ledamot
Ulla Wittrock, ledamot
Karin Scheutz, suppleant

Nyvalda är
Richard Wilke, ledmot 2 år
Carl Biemark, suppleant 2 år

Valberedningen kvarstår med Peder Melin, sammankallande, Inger Ericsson och Barbro Nilsson.

Vi diskuterade aktuella frågor där föreningen varit inblandade som elstolparna vid Åminnevägen, tunnelbygget vid Bergianska och nu senast modulhuset för genomgångsbostäder. Bygglovet för modulhuset kommer upp i Stadsbyggnadsnämnden den 28 april och information ges boende i Ekhagen den 3 maj.


Kompletterande skrivelse om Modulhuset

Ca en tredjedel av medlemmarna svarade på vår mailfråga om vilken inställning man har till bygget av modulhus för genomgångsboende i Ekhagen. Merparten svarade nej till bygget, några var tydliga med att det var husets utformning och placeringen man var negativ till. Ett fåtal har angett ett oreserverat ja.

Vår tidigare skrivelse, liksom många enskildas synpunkter som skickats in till Stadsbyggnadsnämnden tar just upp olägenheterna med husets utformning på den förslagna platsen. Några medlemmar har jobbat vidare med argumenten och alternativa platser som framgår av den kompletterande skrivelse som styrelsen nu skickat in. Vi förtydligar också att föreningen är positiv till genomgångsbostäder i området men har invändningar mot husets storlek och utformning på den föreslagna platsen. Se nedan.

Stadsbyggnadsnämndens beslutar om ärendet den 21 april. Ärendet kungjordes den 30 mars. Enligt tidningen Östermalmsnytt blir det informationsmöte om genomgångsboendet för oss boende i området den 3 maj, kl 17 på Naturhistoriska Riksmuseet. Personlig inbjudan till hushållen kommer att skickas ut efter påsk enligt Stadsledningskontoret.

Den kompletterande skrivelsen:
2022-04-05

Angående ärende nr 2021–18411 om genomgångsboende för nyanlända, ansökan om bygglov i Ekhagen.

Komplettering till Föreningen Ekhagens skrivelse inskickad 2022-01-23

Sammantaget är föreningen Ekhagen positiv till genomgångsbostäder i området men har invändningar mot husets storlek och utformning på den föreslagna platsen.

I den tidigare skrivelsen lämnade vi invändningar och frågor om

 • Avvikelser från gällande detaljplan för området och Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av bostadsområdet i Ekhagen.
 • Olägenheter för boende i genomgångsboendet med strålningsrisk och den nära fotbollsplanen
 • Framkomligheten till föreningsstugan
 • Tillräcklig kapacitet hos samhällsservice som barnomsorg, skolor, mataffär, parkering mm

Vi kompletterar här med tillägg om strålningsrisken och områdets naturskydd samt föreslår alternativ placering av byggnaden.

Strålningsrisk från kraftledningarna
Placeringen av modulhuset är nära den luftburna högspänningskabeln. Ellevio har ansökt om att gräva ner dessa, men har i sin detaljplan tyvärr föreslagit att bygga två nya kabeländstolpar. Boende i Ekhagen, Föreningen Ekhagen, Statens Fastighetsverk m.fl har överklagat Ellevios bygglov, totalt har ca 150 överklaganden kommit in. Med hänsyn till pågående rättsprocess i ärendet (2019–103001) och överklagandet (Nacka tingsrätt, mål 347-22) är risken överhängande att högspänningskabeln blir kvar i väntan på beslut. Boende i modulhuset kommer då att utsättas för en strålning som strider mot gällande bestämmelser.  Särskilt boenden på våning 2 och 3. Fridtidshemmet som tidigare låg på platsen hade dispens då barnen var där en mycket begränsad tid.

Studier visar att magnetfält från kraftledningar kan orsaka negativa hälsorisker. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det en ökad risk för bland annat barnleukemi. Därmed ges följande råd från denna myndighet, (Magnetfält och hälsorisker 2009) – ”Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. ”

Remiss om detta bör skickas till Folkhälsomyndigheten, Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Områdets naturskydd samt fridlysta arter

Ekhagen ligger i Nationalstadsparken där ”ny bebyggelse och nya anläggningar får komma till stånd endast om det kan ske utan intrång…. och utan att det historiska landskapets kultur- och naturvärden i övrigt skadas”( 4 kap. 7 § miljöbalken). Modulhuset skiljer sig markant från den byggnadsmiljö som övrigt finns i området. Med sin storlek kommer det till stor del att dominera och förändra den kulturhistoriska miljön i Ekhagen. 
I Ekhagen finns många av de 2863 ekar i området ”Djurgården- Edsviken” som Länsstyrelsen anser vara skyddsvärda (mer än 40cm i diameter). Den föreslagna detaljplanen tangerar flera av dessa ekar. Ekbeståndet i detta område har även en central roll i spridningsanalyser av arter beroende av ekar (som t ex Ekoxar). Ekhagen ligger enligt Stockholm Stads översiktsplan för Nationalstadsparken (2009) i kärnzonen för parkens Ekologiska infrastruktur.

Skogssluttningen bakom och omkring tomten är en rik biotop med många fridlysta arter. Det direkt angränsande området har gott om fladdermöss, ormar och groddjur. Förekommande fåglar i området som hackspettar, nötskrikor och kattugglor kommer att påverkas av byggplanerna.

Förslag alternativa placeringar
Vi föreslår en alternativ plats där det idag finns tillfälliga arbetslokaler, granne med Frescati- hallen, bakom Naturhistoriska Riksmuseet. De används av museet under tiden Biologiska enhetens lokaler renoveras. Enligt uppgift ska de tas bort våren 2023, alltså samtidigt som inflyttning planeras för genomgångsbostäderna. På redan exploaterad mark finns viss infrastruktur såsom VVS, El, god tillgänglighet för fordon, parkeringsmöjligheter, grönområden och samma närhet till service som i Ekhagen.

Ytterligare förslag är:

 • Storängsbotten (redan pågående exploateringsområde)
 • Albano (redan exploaterat område)
 • Midskogsgränd (Hjorthagen/Gärdet, planerat rivningsarbete)

Stockholmshem AB som ansvarar för bygget har fått information om våra föreslagna alternativ.

Föreningen Ekhagen
Svante Ericsson, ordförande

Mail till alla medlemmar om modulhuset

För att få så många medlemmars synpunkter som möjligt på förslaget om modulhuset för genomgångsbostäder har vi mailat ut till alla vi har mailadresser till. Se mailtexten här:

”Några medlemmar har hört av sig till föreningen Ekhagen om att de är positiva till det planerade modulhuset för genomgångsbostäder. De undrar om styrelsens invändningar representerar vad föreningens alla medlemmar tycker. Det vet vi förstås inte men vi tror oss veta att många håller med styrelsen.

Vi som arbetat med frågan dvs några från styrelsen och några medlemmar (efter en omfattande diskussion i Facebookgruppen Ekhagsbyn) har aldrig ifrågasatt ändamålet för modulhuset dvs att nyanlända flyttar hit. Tvärtom har vi sett möjligheter både för de nyanlända och för oss boende i området. I muntlig kontakt med olika förvaltningar har vi också understrukit det.

Våra invändningar gäller husets utformning och placering. När vi granskat planen för huset bedömer vi att det är olämpligt på den anvisade platsen. Vi har i möjligaste mån utgått från faktabaserade förutsättningar för platsen. Vi ser olägenheter både för de som ska bo där och för boendemiljön i Ekhagen. De som kommer att bo i genomgångsbostäderna blir utsatta för strålningsrisk (bortkopplingen av de luftburna ledningarna kommer troligtvis att dröja), har en frekvent använd fotbollsplan mycket nära och obefintligt med plats för bl.a bilar och cyklar för alla verksamheter på platsen. Dessutom antyder gällande planritningar att tillgängligheten till Ekhagsstugan blir ganska beskuren. För området i övrigt kommer huset med sin utformning och placering ganska ordentligt både avvika och strida mot områdets särart som en del av Nationalstadsparken med sina regelstyrda natur- och kulturvärden.

Eftersom vi också inser behovet av genomgångsbostäder och i grunden ställer oss positiva till dessa i närområdet har vi föreslagit några alternativ platser. Platser som likt Humanisten 1 redan har påbörjad infrastruktur.

Mer information hittar ni på föreningens hemsida www.foreningenekhagen.se. Där finns också den skrivelse föreningen skickade till berörda förvaltningar 2022-01-23. En annan källa till information är Genomgångsbostäder i Ekhagen – Stockholms stad (socialtstod.stockholm).

Nu vädjar vi till alla medlemmar att höra av sig med sin inställning, per mail, till styrelsen@foreningenekhagen.se. Bara ett enkelt ”Ja” eller ”Nej” till nybygget skulle hjälpa oss att få ett grepp om medlemmarnas allmänna uppfattning i den här frågan men även era bevekelsegrunder uppskattas förstås. Vi är tacksamma om vi får era svar
senast den 22 mars 2022.

Sköt om er!
Styrelsen Föreningen Ekhagen”

Vad händer med det föreslagna modulhuset i Ekhagen?

Föreningens första skrivelse med invändningar mot förslaget ser ni längre ner. Här rapport från vad vi gör nu:

 • 31 januari träffades en grupp på 15 personer i Ekhagsstugan efter det upprop Richard Wilke gjorde i Fb-gruppen Ekhagsbyn. Vi var överens om att jobba vidare med protester mot byggnaden och den föreslagna placeringen, inom ramen för föreningen. En mindre grupp med Richard Wilke, Mikaela Rehnmark, Svante Ericsson och Marianne Melin Åström jobbar vidare med frågan.
 • Vi utgår från skrivelsen som föreningen skickat in till Stadsbyggnadsnämnden m.fl tidigare. Kompletterar med bl.a fakta om läget med strålningsrisk från högspänningsledningen (det kommer ta tid innan den nedgrävda är klar att tas i bruk med alla överklaganden som kommit in mot byggandet av kabeltornen vid Åminnevägen, nu senast även från Statens Fastighetsverk) och konsekvenser för Nationalparkens speciella naturvärden (träd, djurliv, biotop).
 • Vi föreslår också alternativ placering, bl.a bakom Frescatihallen där Naturhistoriska museet har tillfälliga baracker som ska tas bort våren 2023.
 • Vi försöker tar fram en 3D visualisering som mer tydligt visar hur det stora huset blir ett ”onaturligt” inslag på angiven plats.-
 • Vi har pratat med Stadsbyggnadskontoret, Östermalms stadsdelsnämnd som svarat på första skrivelsen och ”byggaren” Stockholmshem AB. De har alla tagit del av de 37 skrivelser med synpunkter, som hittills kommit in. Sammantaget får vi svaret att utredning pågår, att bl.a en natur/miljökonsekvensbeskrivning kommer att göras, att remiss kommer gå till bl.a Trafikkontoret, Vatten o avfall före beslut.-
 • Beslut om bygglovet är planerat till 21 april enligt Stadsbyggnadskontoret.-
 • Ingen av de inblandade förvaltningarna har hittills velat ställa upp på ett möte med oss i Ekhagen före beslut. Efter beslut gäller överklagande. –
 • Nästa steg är att sprida informationen om ärendet och våra synpunkter i portuppgångar i Ekhagen. En kompletterad skrivelse kommer att skickas till berörda nämnder.
 • Aktuell information kommer att finnas på föreningens hemsida www.foreningenekhagen.se

  Ju fler vi är bakom synpunkterna, ju bättre. Med många medlemmar i föreningen Ekhagen blir vi starkare. Bli medlem! Avgift 125 kr för enpersonshushåll och 200 kr för flerpersonshushåll till Bankgiro 5328-8593 eller Swish 123 545 72 05. Ange namn, antal i hushållet och en mailadress.

Genomgångsbostäder för nyanlända i Ekhagen

Inför beslut i stadsbyggnadsnämnden den 24/3 om bygglov för modulhus har styrelsen för föreningen Ekhagen skickat följande skrivelse:

Till ledamöter i Stadsdelsnämnden, Stockholms stad och Östermalms stadsdelsförvaltning

Angående ärende dnr 2021-18411 om genomgångsboende för nyanlända, ansökan om bygglov i Ekhagen.

Vi i föreningen Ekhagen har tagit del av förslaget. Föreningen Ekhagen organiserar boende i Ekhagen och på Docentbacken i syfte att ”främja den samhälleliga utvecklingen inom området och på olika sätt ta tillvara de där boendes samhälleliga intressen”.

Flera boende har på olika sätt hört av sig med oro, synpunkter och frågor om det nya boendet. Vi redovisar här de viktigaste:

Husets placering, storlek och utseende i relation till platsens förutsättningar 

Enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är Ekhagen med sin sammanhållna bebyggelse i funkisstil ett grönmarkerat område dvs. bedöms vara ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Vidare är det enligt Plan- och bygglagen förbjudet att förvanska särskilt kulturhistorisk bebyggelse. Det innebär att bebyggelsens  ”särart ” och ”karaktärsdrag” ska tillvaratas. Ekhagens särart är just att det är ett sammanhållet bostadsområde där hus och natur skapar en helhet med speciella kvaliteter . Ekhagen ligger i Nationalstadsparken där ”ny bebyggelse och nya anläggningar får komma till stånd endast om det kan ske utan intrång….. och utan att det historiska landskapets kultur- och naturvärden i övrigt skadas”. 

Modulhuset skiljer sig markant från den byggnadsmiljö som finns i övrigt i området. Med sin storlek kommer det till stor del att dominera och förändra den kulturhistoriska miljön i Ekhagen. 

Detaljplanen för Humanisten 1 gör det möjligt att placera en byggnad på området men den föreslagna byggnadens utformning strider mot planen. Detaljplanen anger att lämplig byggnad är fritidsgård eller motsvarande. Dessutom anges en maxhöjd på 4,5 m för byggnaden. Modulhuset är drygt 10 m högt! Den föreslagna byggnaden ligger delvis på prickmark, som inte får bebyggas enligt plan. Tidigare byggnad på området var en fritidsgård som motsvarade detaljplanens riktlinjer. 

Modulhuset med sin relativa storlek är inklämt mellan Ekhagsstugan, grusvägen och fotbollsplanen. Ekhagsstugan, vår föreningslokal är en viktig samlingsplats för Ekhagsborna där vi ordnar aktiviteter som kurser, föreläsningar och fester. Idag ligger den på behörigt avstånd till befintliga bostäder och stör inte. Ekhagsstugan är även vallokal vid riksdags-, kommunal- och kyrkoval. Därutöver hyrs den ut externt och används ofta. Angöringsvägen enligt plan delas mellan Humanisten 1 och 2. Tillgängligheten till Ekhagsstugan (Humanisten 2) måste garanteras. Omgivningspåverkan kan också befaras från kommunens fotbollsplan som är mycket använd både dagtid och kvällstid. Den lär bli störande för de boende i modulhuset, endast ca 15 m från fasaden. Till fotbollsplanen förekommer också en hel del trafik. Avlämning, hämtning och parkering sker på vägen mellan Humanisten 1 och fotbollsplanen. 

Bygglovet är visserligen tillfälligt men det kan förnyas till 15 år. Vi befarar att förlängning av bygglovet kommer att bli av och modulhuset, med sin avvikande utformning, kommer att bli kvar på platsen de 15 åren. Detta ställer krav på ett mer långsiktigt och noggrant perspektiv i planeringen.

Strålningsrisk från högspänningsledningarna? Placeringen av modulhuset blir nära den luftburna högspänningskabeln. Det lär dröja innan denna tas ner och de nedgrävda ledningarna kan tas i drift. Med hänsyn till pågående överklaganden i ärendet är risken överhängande att boende i modulhusen under ett antal år kommer att utsättas för en strålning som strider mot gällande bestämmelser – inget bra välkomnande av nya medborgare i staden.

Tillräcklig kapacitet för barnomsorgen i området?  En ny förskola ska byggas i anslutning till de 800 nya studentbostäder som byggs på Lappkärrsberget. Kommer den och nuvarande förskola i området att klara även de nyanländas barn?

Motsvarande fråga kan ställas om skolsituationen. De skolor som vi Ekhagsbor är hänvisade till ligger alla några kilometer bort. Skolvägen till alla skolor går via trafikerade gator och leder. Finns utarbetade planer för hur barnens väg till och från skolan ska säkras?

Övrig samhällsservice. Vilken beredskap finns för att öka kapaciteten när det gäller bussar, lekplatser, mataffär/post mm. På området finns t.ex. endast en kommunal lekplats, vilken ligger på betydande avstånd från den planerade placeringen av modulhuset.

Sammantaget anser vi att det föreslagna modulhuset i sin nuvarande utformning inte är lämpligt på den föreslagna platsen. Vilka alternativ har prövats i området? .

Vi ser fram mot återkoppling!

God Jul och Gott Nytt År

önskar styrelsen!

Styrelsen följer ärendet om Genomgångsbostäder för nyanlända som vi boende i området fått information om i brevlådan. I vår gemensamma Facebookgrupp Ekhagsbyn finns också en diskussion. Från flera har frågor och länkar med mer information lagts ut i gruppen. Tyvärr har helt oförklarligt flera inlägg försvunnit. Gruppens administratörer jobbar för att kunna lägga tillbaka dem.

Styrelsen kommer att samla in frågor och funderingar från oss boende och vidareförmedla till Stadsdelsförvaltningen. Kommer också be om ett möte för information och dialog på plats så snart möjligt på det nya året. Beslutet om det tillfälliga bygglovet kommer att tas i mars. Förmedla gärna dina frågor och funderingar så snart du kan till styrelsen@foreningenekhagen.se så att vi får med så mycket som möjligt.

Ni som är medlemmar, glöm inte betala nästa års avgift. Ni som inte är medlemmar, gå gärna med i foreningen som ”arbetar för att bostadsområdet Ekhagen och kringliggande område ska vara en levande och trivsam stadsdel” . Avgift är 125 kr/år för enskild medlem och 200 kr/år för flerpersonshushåll. Bankgiro 5328-8593 eller swish 123 545 72 05. Ange avsändare, antal i hushåll och e-postadress.

Ekhagsstugan öppen för aktiviteter

Nu kan vi använda stugan fullt ut igen för olika aktiviteter. Ekhagsstugan är en unik samlingsplats för oss boende i området. F.n ordnas yoga och öppen förskola varje vecka. Före pandemin hade vi bl.a barn och vuxengympa, Qigong, akvarellmålning och filmklubb som återkommande aktiviteter. Flera av dessa kommer tillbaka så småningom.
Och det finns plats för fler aktiviteter!
Har du någon aktivitet eller känner någon i området som vill ordna något för oss som bor här? Det kan vara allt från kör, bokcirkel, olika former av fysiska aktiviteter, systuga, bridgeklubb, matlagningskurs, föredragsserier mm. På dagtid finns det f.n flera lediga tider, likaså kvällstid måndag, tisdag och torsdag.
Hör av dig till styrelsen styrelsen@foreningenekhagen.se eller ring Ulla Wittrock tel 072-571 19 38.


Möte om nya elstolpar vid Åminnevägen

Kort rappport från web-möte 2021-09-24 om dragning av 200kV-ledningen över Ålkistan

Mötet, som organiserats av en boende på Åminnevägen 13, samlade ett stort antal deltagare från myndigheter, Ellevio, Bergianska trädgården, Förbundet för Ekoparken, tomtägare med flera andra som närmast berörs av saken.

Det framgick rätt tydligt att i stort sett alla deltagare, förutom Ellevio, menar att uppsättning av de två tillänka nya stolparna och omdragning av luftkabel över Ålkistan inte är en lösning man vill se.

I Ellevios presentation sades att denna lösning var den mest ”rimliga” av alla tänkbara alternativ, ett uttalande man återkom till under hela mötet. Rimligheten ifrågasattes däremot från flera håll. Bland annat påpekades ett antal fel i det underlag som tagits fram och som fattats beslut på. Till exempel har det påståtts att det längs Åminnevägens övre sträckning finns ett antal skyddsvärda träd, som skulle förhindra att man drar markkablar den vägen, ett uttalande som bland annat Fastighetsverket ifrågasatt.

Ellevio meddelade, tyvärr, att man har för avsikt att gå vidare med den konessionsansökan man redan lämnat in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ansökan kommer alltså inte dras tillbaka, trots det massiva motstånd som uppenbarligen finns mot deras nuvarande planer.

Ett antal föreningar och andra intressen är emellertid inställda på att försöka få en ändring till stånd. Frågan restes om inte de vid mötet samlade krafterna skulle kunna få fram ett bättre alternativ till Ellevios nuvarande plan. Flera närvarande var positiva till förslaget men Ellevio tackade nej till deltagande. De anser sig ha gjort ett fullgott jobb och inväntar utslag från Ei på sin ansökan.

Vid mötet påpekades att Ei förmodligen inte har den kompetens som behövs för att ta ställning till de begränsningar och möjligheter som finns uttryckta i de lagrum som styr över ekoparken. Nämnas kan också att Ellevios första framställan till Ei talade om tre alternativ för att markförlägga kabeln. Ei återkom emellertid med frågan, om inte Ellevio övervägde att låta luftledningen över Ålkistan bestå. Det fick Ellevio att lägga ner planerna på markförläggning av kabeln till förmån luftdragning. Detta antyder att det finns alla möjligheter till markförläggning, vilket alltså också stöttades av ett antal insiktsfulla mötesdeltagare.

Nu riktar jag mig till er, Föreningen Ekhagens medlemmar, liksom till era bekanta, med en uppmaning att fundera på om ni tycker er ha någon bakgrundskunskap (projektering av byggprojekt eller liknande?), som skulle kunna utnyttjas OM vi kommer till stadiet att ett alternativ till Ellevios lösning ska tas fram! Jag räknar med att det blir en fortsättning på detta ärende.

Om ni själva eller någon i er närhet tror er kunna bidra, hör av er till undertecknad!

Svante Ericsson
Ordf. Föreningen Ekhagen
svante@foreningenekhagen.se

Föreningen Ekhagens synpunkter på elstolparna vid åminnevägen

Föreningen har genom landskapsgruppen redan tidigare lämnat s.k. samrådsyttrande till Ellevio. Det har nu kompletterats med ytterligare en skrivelse. En väsentlig invändning är att nedtagningen av elstolpar i Nationalstadsparker inte sker hela vägen förbi Ekhagen utan ersätts med två nya elstolpar. Detta motverkar hela nyttan för Ehagen av projektet.

Bl.a tar vi upp att nya elstolpar skulle få en omfattande negativ påverkan på boendemiljön genom sin nära placering. Ett alternativ som nämnts är kabellösning på gångbro över Ålkistan som enligt uppgift inte går att genomföra p.g.a bristande koordinering mellan berörda två kommuner, Stockholm och Solna. Vi vänder oss mot att detta ska vara avgörande för ett godtagbart alternativ.

– för boende i Ekhagen –