Genomgångsbostäder för nyanlända i Ekhagen

Inför beslut i stadsbyggnadsnämnden den 24/3 om bygglov för modulhus har styrelsen för föreningen Ekhagen skickat följande skrivelse:

Till ledamöter i Stadsdelsnämnden, Stockholms stad och Östermalms stadsdelsförvaltning

Angående ärende dnr 2021-18411 om genomgångsboende för nyanlända, ansökan om bygglov i Ekhagen.

Vi i föreningen Ekhagen har tagit del av förslaget. Föreningen Ekhagen organiserar boende i Ekhagen och på Docentbacken i syfte att ”främja den samhälleliga utvecklingen inom området och på olika sätt ta tillvara de där boendes samhälleliga intressen”.

Flera boende har på olika sätt hört av sig med oro, synpunkter och frågor om det nya boendet. Vi redovisar här de viktigaste:

Husets placering, storlek och utseende i relation till platsens förutsättningar 

Enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är Ekhagen med sin sammanhållna bebyggelse i funkisstil ett grönmarkerat område dvs. bedöms vara ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Vidare är det enligt Plan- och bygglagen förbjudet att förvanska särskilt kulturhistorisk bebyggelse. Det innebär att bebyggelsens  ”särart ” och ”karaktärsdrag” ska tillvaratas. Ekhagens särart är just att det är ett sammanhållet bostadsområde där hus och natur skapar en helhet med speciella kvaliteter . Ekhagen ligger i Nationalstadsparken där ”ny bebyggelse och nya anläggningar får komma till stånd endast om det kan ske utan intrång….. och utan att det historiska landskapets kultur- och naturvärden i övrigt skadas”. 

Modulhuset skiljer sig markant från den byggnadsmiljö som finns i övrigt i området. Med sin storlek kommer det till stor del att dominera och förändra den kulturhistoriska miljön i Ekhagen. 

Detaljplanen för Humanisten 1 gör det möjligt att placera en byggnad på området men den föreslagna byggnadens utformning strider mot planen. Detaljplanen anger att lämplig byggnad är fritidsgård eller motsvarande. Dessutom anges en maxhöjd på 4,5 m för byggnaden. Modulhuset är drygt 10 m högt! Den föreslagna byggnaden ligger delvis på prickmark, som inte får bebyggas enligt plan. Tidigare byggnad på området var en fritidsgård som motsvarade detaljplanens riktlinjer. 

Modulhuset med sin relativa storlek är inklämt mellan Ekhagsstugan, grusvägen och fotbollsplanen. Ekhagsstugan, vår föreningslokal är en viktig samlingsplats för Ekhagsborna där vi ordnar aktiviteter som kurser, föreläsningar och fester. Idag ligger den på behörigt avstånd till befintliga bostäder och stör inte. Ekhagsstugan är även vallokal vid riksdags-, kommunal- och kyrkoval. Därutöver hyrs den ut externt och används ofta. Angöringsvägen enligt plan delas mellan Humanisten 1 och 2. Tillgängligheten till Ekhagsstugan (Humanisten 2) måste garanteras. Omgivningspåverkan kan också befaras från kommunens fotbollsplan som är mycket använd både dagtid och kvällstid. Den lär bli störande för de boende i modulhuset, endast ca 15 m från fasaden. Till fotbollsplanen förekommer också en hel del trafik. Avlämning, hämtning och parkering sker på vägen mellan Humanisten 1 och fotbollsplanen. 

Bygglovet är visserligen tillfälligt men det kan förnyas till 15 år. Vi befarar att förlängning av bygglovet kommer att bli av och modulhuset, med sin avvikande utformning, kommer att bli kvar på platsen de 15 åren. Detta ställer krav på ett mer långsiktigt och noggrant perspektiv i planeringen.

Strålningsrisk från högspänningsledningarna? Placeringen av modulhuset blir nära den luftburna högspänningskabeln. Det lär dröja innan denna tas ner och de nedgrävda ledningarna kan tas i drift. Med hänsyn till pågående överklaganden i ärendet är risken överhängande att boende i modulhusen under ett antal år kommer att utsättas för en strålning som strider mot gällande bestämmelser – inget bra välkomnande av nya medborgare i staden.

Tillräcklig kapacitet för barnomsorgen i området?  En ny förskola ska byggas i anslutning till de 800 nya studentbostäder som byggs på Lappkärrsberget. Kommer den och nuvarande förskola i området att klara även de nyanländas barn?

Motsvarande fråga kan ställas om skolsituationen. De skolor som vi Ekhagsbor är hänvisade till ligger alla några kilometer bort. Skolvägen till alla skolor går via trafikerade gator och leder. Finns utarbetade planer för hur barnens väg till och från skolan ska säkras?

Övrig samhällsservice. Vilken beredskap finns för att öka kapaciteten när det gäller bussar, lekplatser, mataffär/post mm. På området finns t.ex. endast en kommunal lekplats, vilken ligger på betydande avstånd från den planerade placeringen av modulhuset.

Sammantaget anser vi att det föreslagna modulhuset i sin nuvarande utformning inte är lämpligt på den föreslagna platsen. Vilka alternativ har prövats i området? .

Vi ser fram mot återkoppling!