Kategoriarkiv: Ekhagsstugan

Rapport från styrelsemöte 2022-10-03

Vår stuga är i behov av ständigt underhåll. Vi har nyligen bytt diskmaskin, kyl och frys. Fönstren kommer att ses över och tätas. Kontor och förråd behöver städas, gamla element som inte används behöver tas bort mm. Så småningom behöver vi måla om både utvändigt och invändigt.

Söndag den 13 november, kl 13-15 har vi satt av tid för att börja göra det nödvändigaste, det vi själva kan göra. Vi är få i styrelsen som är engagerade mer aktivt och behöver hjälp av fler.
Hör av dig till info@foreningenekhagen.se om du vill/kan hjälpa till med stugan, t.ex vara med den 13 november.

Vi har fått ytterligare försäkringspengar från det före detta fritidshemmet som donerats till föreningen för att ordna barnaktiviteter. Hör av dig till info@foreningenekhagen om du vill/kan engagera dig i det.

Läget med modulhuset är oklart – Alex Strehl har meddelat i Facebook-gruppen Ekhagsbyn att han varit på möte med ansvariga från staden, Ekoparken, Kungliga Djurgårdsförsvaltningen och byggaren Stockholmshem AB. Diskussion om alternativa placeringar. Det verkar som det finns intresse att hitta en lämpligare plats för huset. Fortsättning följer…

28 september kom Mark-och miljödomstolen till Ekhagen för att syna platsen för de föreslagna nya kabeländstolparna. Med var också Ellevio, Statens Fastighetsverk, Eko parken och berörda/kallade från Ekhagen. Arbetsgruppen som leds av Malette Cordonnier och som tagit fram en mängd underlag till inskickade överklaganden fick möjlighet att på plats visa de olägenheter som framförts. Resultatet av mötet är ovisst. Besked lär komma först efter nyåret.

Rapport från styrelsen 2022-08-29

Medlemsantalet ökar vilket är glädjande! Vore roligt med ännu fler – vi är ca 200 nu.
Stugan är rätt mycket uthyrd, särskilt helger. Vi behöver fler stugvärdar som kan lämna nyckel, introducera lokalen och avsyna! Hör av dig till Ulla Wittrock om du vill veta mer, tel 072-571 19 38.
Stugan måste underhållas, bl.a målas både in och utvändigt. För det behöver vi också fler som kan hjälpa till. Återkommer om det.

Aktiviteter i stugan för Ekhagsbor är f.n Öppen förskola, kontaktperson Lina Eklund, tel 070-690 64 11 , Yoga, kontaktperson Tina tel 070-612 27 06 och Akvarell, kontaktperson Gunilla Sundin Blomgren tel 070-788 31 01.
Funderar på fler aktiviteter som öppet möte om hur vi kan använda stugan, loppis mm. Eventuellt startar vi filmklubben igen senare i höst. Har du ideer – hör av dig till info@föreningenekhagen.se.

Modulhuset – överklagan till Mark och miljödomstolen har gått igenom. Det innebär att bygget inte får börjas förrän Länsstyrelsen gått igenom ärendet igen.

Vi har fått in en fråga om vi är intresserade av kor i Torphagen igen. Vi har svarat positivt under förutsättning att vi kan använda stigarna där riskfritt och i övrigt hänvisat till Statens Fastighetsverk som äger och sköter marken.Modulhuset överklagande

ÖVERKLAGAN GENOMGÅNGSBOSTÄDER

* DEADLINE 10:E JUNI*

Föreningen Ekhagen har tillsammans med jurist tagit fram en mall för den som vill överklaga byggandet av genomgångsbostäder i Ekhagen.

Genom att använda denna mall med starka juridiska argument tror vi att bygget kan stoppas!
Det är självklart fritt fram att lägga till ytterligare punkter i dokumentet, alternativt skriva sin egen överklagan.
Viktigast är att överklagan skickas in innan den 10:e Juni.

I bifogad mall finns nedanstående grunder till överklagan utvecklade med juridiska hänvisningar.
– Det otillåtna intrånget i Nationalstadsparken
– Byggnaden möter inte de krav som ställs för bygglov
– Stora lämplighetsfrågor för platsen

Tyvärr har staden gjort det svårt för oss. Överklagan ska skrivas under med namnförtydligande och skickas med post eller överlämnas till:
Stadsbyggnadsnämnden, Flemminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm

För den som inte har skrivare hemma finns det nu utskrivna mallar att hämta i Ekhagsstugans brevlåda.

Mallen:

Teater för barn i ekhagsstugan

Nu startar Föreningen Ekhagen sommarlovsaktiviteter för dig
som är mellan sex och tretton år. Samtliga grupper träffas fyra
onsdagar och torsdagar – den 15:e, 16:e, 22:a och 23:e juni.
Grupperna leds av teaterpedagogen Sara Jonsson.

 • Att delta är gratis för familjer som är medlem i föreningen Ekhagen.
 • Om ni inte är medlemmar kostar det 200 kr.
 • Ekhagsstugan ligger på Åminnevägen 23 i Ekhagen
 • Anmäl dig till info@foreningenekhagen.se senast den 10 juni.

Dramalek 6-7 år 16.00-16.45

Vi leker och skapar egna berättelser och
en handling för stunden. Tanken är att
utveckla användningen av fantasin och
förståelse och lust för samarbete och
kreativitet.

Teater 8-10 år 17.00-17.45

Roliga övningar varvas med repetitioner
till en mindre föreställning. Tanken är att
utveckla användning av fantasin, manus,
agera som någon annan, en roll. Och mer
spännande, kretaiva saker.

Musikteater-medley 11-13 år 18.30-20.00

Roliga övningar varvas med repetitioner till en
föreställning i stil av ett medley där kostymer
och schyssta kulisser går ihop med en mix av
musik, dans och talad teater utifrån ett manus.
Du får chans att utveckla din kreativitet och lär
dig teaterns grunder – att reagera på varandra
som medspelare i berättelsen.

Rapport från årsmötet den 19 april

11 medlemmar deltog i årsmötet. Vi gick igenom utskickad årsredovisning med bokslut. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorns förslag. Medlemsavgiften blir oförändrad nästa år.

Ny styrelse valdes:
Ledamöter valda på två år 2021, som kvarstår ett år är
Joakim Björk, ledamot
Lina Eklund, ledamot
Svante Ericsson, ledamot
Fredrik Johansson, ledamot
Marianne Melin Åström, ledamot
Ulla Wittrock, ledamot
Karin Scheutz, suppleant

Nyvalda är
Richard Wilke, ledmot 2 år
Carl Biemark, suppleant 2 år

Valberedningen kvarstår med Peder Melin, sammankallande, Inger Ericsson och Barbro Nilsson.

Vi diskuterade aktuella frågor där föreningen varit inblandade som elstolparna vid Åminnevägen, tunnelbygget vid Bergianska och nu senast modulhuset för genomgångsbostäder. Bygglovet för modulhuset kommer upp i Stadsbyggnadsnämnden den 28 april och information ges boende i Ekhagen den 3 maj.


Kompletterande skrivelse om Modulhuset

Ca en tredjedel av medlemmarna svarade på vår mailfråga om vilken inställning man har till bygget av modulhus för genomgångsboende i Ekhagen. Merparten svarade nej till bygget, några var tydliga med att det var husets utformning och placeringen man var negativ till. Ett fåtal har angett ett oreserverat ja.

Vår tidigare skrivelse, liksom många enskildas synpunkter som skickats in till Stadsbyggnadsnämnden tar just upp olägenheterna med husets utformning på den förslagna platsen. Några medlemmar har jobbat vidare med argumenten och alternativa platser som framgår av den kompletterande skrivelse som styrelsen nu skickat in. Vi förtydligar också att föreningen är positiv till genomgångsbostäder i området men har invändningar mot husets storlek och utformning på den föreslagna platsen. Se nedan.

Stadsbyggnadsnämndens beslutar om ärendet den 21 april. Ärendet kungjordes den 30 mars. Enligt tidningen Östermalmsnytt blir det informationsmöte om genomgångsboendet för oss boende i området den 3 maj, kl 17 på Naturhistoriska Riksmuseet. Personlig inbjudan till hushållen kommer att skickas ut efter påsk enligt Stadsledningskontoret.

Den kompletterande skrivelsen:
2022-04-05

Angående ärende nr 2021–18411 om genomgångsboende för nyanlända, ansökan om bygglov i Ekhagen.

Komplettering till Föreningen Ekhagens skrivelse inskickad 2022-01-23

Sammantaget är föreningen Ekhagen positiv till genomgångsbostäder i området men har invändningar mot husets storlek och utformning på den föreslagna platsen.

I den tidigare skrivelsen lämnade vi invändningar och frågor om

 • Avvikelser från gällande detaljplan för området och Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av bostadsområdet i Ekhagen.
 • Olägenheter för boende i genomgångsboendet med strålningsrisk och den nära fotbollsplanen
 • Framkomligheten till föreningsstugan
 • Tillräcklig kapacitet hos samhällsservice som barnomsorg, skolor, mataffär, parkering mm

Vi kompletterar här med tillägg om strålningsrisken och områdets naturskydd samt föreslår alternativ placering av byggnaden.

Strålningsrisk från kraftledningarna
Placeringen av modulhuset är nära den luftburna högspänningskabeln. Ellevio har ansökt om att gräva ner dessa, men har i sin detaljplan tyvärr föreslagit att bygga två nya kabeländstolpar. Boende i Ekhagen, Föreningen Ekhagen, Statens Fastighetsverk m.fl har överklagat Ellevios bygglov, totalt har ca 150 överklaganden kommit in. Med hänsyn till pågående rättsprocess i ärendet (2019–103001) och överklagandet (Nacka tingsrätt, mål 347-22) är risken överhängande att högspänningskabeln blir kvar i väntan på beslut. Boende i modulhuset kommer då att utsättas för en strålning som strider mot gällande bestämmelser.  Särskilt boenden på våning 2 och 3. Fridtidshemmet som tidigare låg på platsen hade dispens då barnen var där en mycket begränsad tid.

Studier visar att magnetfält från kraftledningar kan orsaka negativa hälsorisker. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det en ökad risk för bland annat barnleukemi. Därmed ges följande råd från denna myndighet, (Magnetfält och hälsorisker 2009) – ”Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. ”

Remiss om detta bör skickas till Folkhälsomyndigheten, Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Områdets naturskydd samt fridlysta arter

Ekhagen ligger i Nationalstadsparken där ”ny bebyggelse och nya anläggningar får komma till stånd endast om det kan ske utan intrång…. och utan att det historiska landskapets kultur- och naturvärden i övrigt skadas”( 4 kap. 7 § miljöbalken). Modulhuset skiljer sig markant från den byggnadsmiljö som övrigt finns i området. Med sin storlek kommer det till stor del att dominera och förändra den kulturhistoriska miljön i Ekhagen. 
I Ekhagen finns många av de 2863 ekar i området ”Djurgården- Edsviken” som Länsstyrelsen anser vara skyddsvärda (mer än 40cm i diameter). Den föreslagna detaljplanen tangerar flera av dessa ekar. Ekbeståndet i detta område har även en central roll i spridningsanalyser av arter beroende av ekar (som t ex Ekoxar). Ekhagen ligger enligt Stockholm Stads översiktsplan för Nationalstadsparken (2009) i kärnzonen för parkens Ekologiska infrastruktur.

Skogssluttningen bakom och omkring tomten är en rik biotop med många fridlysta arter. Det direkt angränsande området har gott om fladdermöss, ormar och groddjur. Förekommande fåglar i området som hackspettar, nötskrikor och kattugglor kommer att påverkas av byggplanerna.

Förslag alternativa placeringar
Vi föreslår en alternativ plats där det idag finns tillfälliga arbetslokaler, granne med Frescati- hallen, bakom Naturhistoriska Riksmuseet. De används av museet under tiden Biologiska enhetens lokaler renoveras. Enligt uppgift ska de tas bort våren 2023, alltså samtidigt som inflyttning planeras för genomgångsbostäderna. På redan exploaterad mark finns viss infrastruktur såsom VVS, El, god tillgänglighet för fordon, parkeringsmöjligheter, grönområden och samma närhet till service som i Ekhagen.

Ytterligare förslag är:

 • Storängsbotten (redan pågående exploateringsområde)
 • Albano (redan exploaterat område)
 • Midskogsgränd (Hjorthagen/Gärdet, planerat rivningsarbete)

Stockholmshem AB som ansvarar för bygget har fått information om våra föreslagna alternativ.

Föreningen Ekhagen
Svante Ericsson, ordförande

Mail till alla medlemmar om modulhuset

För att få så många medlemmars synpunkter som möjligt på förslaget om modulhuset för genomgångsbostäder har vi mailat ut till alla vi har mailadresser till. Se mailtexten här:

”Några medlemmar har hört av sig till föreningen Ekhagen om att de är positiva till det planerade modulhuset för genomgångsbostäder. De undrar om styrelsens invändningar representerar vad föreningens alla medlemmar tycker. Det vet vi förstås inte men vi tror oss veta att många håller med styrelsen.

Vi som arbetat med frågan dvs några från styrelsen och några medlemmar (efter en omfattande diskussion i Facebookgruppen Ekhagsbyn) har aldrig ifrågasatt ändamålet för modulhuset dvs att nyanlända flyttar hit. Tvärtom har vi sett möjligheter både för de nyanlända och för oss boende i området. I muntlig kontakt med olika förvaltningar har vi också understrukit det.

Våra invändningar gäller husets utformning och placering. När vi granskat planen för huset bedömer vi att det är olämpligt på den anvisade platsen. Vi har i möjligaste mån utgått från faktabaserade förutsättningar för platsen. Vi ser olägenheter både för de som ska bo där och för boendemiljön i Ekhagen. De som kommer att bo i genomgångsbostäderna blir utsatta för strålningsrisk (bortkopplingen av de luftburna ledningarna kommer troligtvis att dröja), har en frekvent använd fotbollsplan mycket nära och obefintligt med plats för bl.a bilar och cyklar för alla verksamheter på platsen. Dessutom antyder gällande planritningar att tillgängligheten till Ekhagsstugan blir ganska beskuren. För området i övrigt kommer huset med sin utformning och placering ganska ordentligt både avvika och strida mot områdets särart som en del av Nationalstadsparken med sina regelstyrda natur- och kulturvärden.

Eftersom vi också inser behovet av genomgångsbostäder och i grunden ställer oss positiva till dessa i närområdet har vi föreslagit några alternativ platser. Platser som likt Humanisten 1 redan har påbörjad infrastruktur.

Mer information hittar ni på föreningens hemsida www.foreningenekhagen.se. Där finns också den skrivelse föreningen skickade till berörda förvaltningar 2022-01-23. En annan källa till information är Genomgångsbostäder i Ekhagen – Stockholms stad (socialtstod.stockholm).

Nu vädjar vi till alla medlemmar att höra av sig med sin inställning, per mail, till styrelsen@foreningenekhagen.se. Bara ett enkelt ”Ja” eller ”Nej” till nybygget skulle hjälpa oss att få ett grepp om medlemmarnas allmänna uppfattning i den här frågan men även era bevekelsegrunder uppskattas förstås. Vi är tacksamma om vi får era svar
senast den 22 mars 2022.

Sköt om er!
Styrelsen Föreningen Ekhagen”

Vad händer med det föreslagna modulhuset i Ekhagen?

Föreningens första skrivelse med invändningar mot förslaget ser ni längre ner. Här rapport från vad vi gör nu:

 • 31 januari träffades en grupp på 15 personer i Ekhagsstugan efter det upprop Richard Wilke gjorde i Fb-gruppen Ekhagsbyn. Vi var överens om att jobba vidare med protester mot byggnaden och den föreslagna placeringen, inom ramen för föreningen. En mindre grupp med Richard Wilke, Mikaela Rehnmark, Svante Ericsson och Marianne Melin Åström jobbar vidare med frågan.
 • Vi utgår från skrivelsen som föreningen skickat in till Stadsbyggnadsnämnden m.fl tidigare. Kompletterar med bl.a fakta om läget med strålningsrisk från högspänningsledningen (det kommer ta tid innan den nedgrävda är klar att tas i bruk med alla överklaganden som kommit in mot byggandet av kabeltornen vid Åminnevägen, nu senast även från Statens Fastighetsverk) och konsekvenser för Nationalparkens speciella naturvärden (träd, djurliv, biotop).
 • Vi föreslår också alternativ placering, bl.a bakom Frescatihallen där Naturhistoriska museet har tillfälliga baracker som ska tas bort våren 2023.
 • Vi försöker tar fram en 3D visualisering som mer tydligt visar hur det stora huset blir ett ”onaturligt” inslag på angiven plats.-
 • Vi har pratat med Stadsbyggnadskontoret, Östermalms stadsdelsnämnd som svarat på första skrivelsen och ”byggaren” Stockholmshem AB. De har alla tagit del av de 37 skrivelser med synpunkter, som hittills kommit in. Sammantaget får vi svaret att utredning pågår, att bl.a en natur/miljökonsekvensbeskrivning kommer att göras, att remiss kommer gå till bl.a Trafikkontoret, Vatten o avfall före beslut.-
 • Beslut om bygglovet är planerat till 21 april enligt Stadsbyggnadskontoret.-
 • Ingen av de inblandade förvaltningarna har hittills velat ställa upp på ett möte med oss i Ekhagen före beslut. Efter beslut gäller överklagande. –
 • Nästa steg är att sprida informationen om ärendet och våra synpunkter i portuppgångar i Ekhagen. En kompletterad skrivelse kommer att skickas till berörda nämnder.
 • Aktuell information kommer att finnas på föreningens hemsida www.foreningenekhagen.se

  Ju fler vi är bakom synpunkterna, ju bättre. Med många medlemmar i föreningen Ekhagen blir vi starkare. Bli medlem! Avgift 125 kr för enpersonshushåll och 200 kr för flerpersonshushåll till Bankgiro 5328-8593 eller Swish 123 545 72 05. Ange namn, antal i hushållet och en mailadress.